Print

Facultatea relații internaționale

Posted in Facultăți

 

FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI ŞTIINŢE POLITICE

“Politica, o vocaţie şi o profesie”

Max Weber

Pavel Medrigan

 

DECAN

Pavel MIDRIGAN,

doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

PRODECAN:  Radj CĂRBUNE, magistru în politologie, lector superior

 

        Instituită în anul 1997 în cadrul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice reprezintă pilonul în jurul căruia s-a articulat şi modernizat Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”. Fiind una dintre primele instituţii din ţară care şi-a asumat dificila sarcină de a dezvolta ştiinţa politică din Republica Moldova şi de a pregăti viitoarea clasă politică şi corp diplomatic al ţării, activitatea Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a presupus asimilarea metodologiei moderne de instruire, precum şi studiul ştiinţific al procesului politic intern şi internaţional a începutului de secol XXI. Sub aspect organizatoric, modernizarea şi sporirea calităţii procesului didactic în conformitate cu standardele Procesului de la Bologna şi necesităţile pieţei muncii din Republica Moldova au reprezentat reperele de bază ce au ghidat întreaga activitate a Facultăţii.
       Corpul profesoral reprezintă cel mai de preţ activ al Facultăţii, graţie îmbinării optimale ale experienţei şi tinereţii, precum şi a reciclării şi perfecţionării permanente a cadrelor didactice. Mare parte a profesorilor ce activează la Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice au grade ştiinţifice de doctor, tinerii lectori îşi fac studiile la doctorat. Profesorii au posibilitatea să-şi sporească nivelul de calificare profesională, prin efectuarea stagiilor de perfecţionare în cele mai prestigioase universităţi europene şi participarea la traininguri organizate în cadrul instituţiilor similare de învăţământ din România, Polonia, Germania, Belgia etc. De asemenea, cadrele didactice ale Facultăţii sunt implicate activ în diferite proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, proiecte de absorbţie a fondurilor internaţionale destinate Republicii Moldova.
 

 • crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor, adaptat la piaţa actuală şi de perspectivă a muncii;
 • renaşterea tradiţiilor instruirii de calitate din Europa Centrală şi de Sud-Est;
 • diversificarea curriculum-ului de studii prin asimilarea celor mai recente discipline şi elaborări din domeniul ştiinţelor politice, economice şi a  dreptului;
 • pregătirea şi promovarea proceselor integraţioniste din regiune prin angajarea plenară a ţării noastre pe această cale;
 • formarea cetăţeanului Republicii Moldova din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • contribuirea la creativitatea personală a cadrelor didactice şi a studenţilor.

          Misiunea Facultăţiipregătirea specialiştilor competitivi în domeniul politologiei şi relaţiilor internaţionale, capabili să-şi găsească aplicarea eficientă şi calitativă a cunoştinţelor obţinute în practică. Pregătire care să corespundă rigorilor timpului şi să răspundă exigenţelor impuse de dezvoltarea Republicii Moldova la etapa actuală. Astfel, misiunea principală şi obiectivul strategic al Facultăţii sunt de a forma specialişti în profil, capabili să elaboreze politici, să implementeze reforme şi să gestioneze eficient procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, care să constituie premisa unei dezvoltări sustenabile. Activitatea ştiinţifică este o parte importantă în activitatea Facultăţii şi în care sunt plenar antrenaţi corpul profesoral, doctoranzii, cercetătorii ştiinţifici, studenţii instituţiei.

           Constituirea sistemului democratic viabil şi a societăţii civile dinamice în Republica Moldova, continua integrare a ţării noastre în spaţiul european necesită profesionişti de o înaltă pregătire şi de o largă deschidere intelectuală. U.S.P.E.E. “Constantin Stere” este chemată să acopere această cerere. Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice va contribui astfel la formarea unei noi generaţii de profesionişti şi cercetători, lideri de opinie şi funcţionari capabili să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea tranziţiei spre democraţie, economie de piaţă şi societate civilă. Fiind o Facultate destul de mobilă şi adaptabilă, Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice este în permanentă căutare a acelor modalităţi de instruire care să le garanteze absolvenţilor amplasarea în cîmpul muncii şi o mobilitate socială sporită.

            Facultatea oferă studenţilor săi posibilitatea de a combina diferite forme de activităţi academice, formative şi de cercetare. La realizarea acestor activităţi participă şi profesorii invitaţi. Conducerea Facultății organizează conferinţe şi prelegeri ale unor profesori cunoscuţi din ţările Europei Centrale  şi de Sud-Est, Europei Occidentale, CSI şi SUA. Această activitate este un aspect prioritar al programelor educaţionale ale Facultăţii, deoarece lectorii invitaţi aduc cu ei idei noi, practici şi tehnici de cercetare inedite, adesea necunoscute în ţara noastră. Cu unele instituţii din ţară şi din străinătate USPEE „C. Stere” la nivel de Facultate a încheiat contracte de colaborare.

            Procesul de instruire se realizează conform standardelor internaţionale în aule şi laboratoare specializate, auditorii dotate cu tehnică modernă. Concomitent, studenţii sînt deserviţi de biblioteca ştiinţifică specializată.

STUDII

            În cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice se pregătesc specialişti în domeniul general de studiu  -   Cod 31 Ştiinţe Politice

Ciclul I (Licenţă):

 • specialitatea – 311.1 Politologie (domeniul de formare profesională - 311 Ştiinţe Politice). Titlul obţinut – licenţiat în ştiinţe politice (180 credite de studii)
 • specialitatea – 312.1 Relaţii Internaţionale (domeniul de formare profesională - 312 Relaţii Internaţionale). Titlul obţinut – licenţiat în ştiinţe politice (180 credite de studii)

Termenul de studii la secţia de zi este de 3 ani pentru absolvenţii liceelor şi colegiilor.

La secţia cu frecvenţă redusă durata studiilor este de 4 ani.

Ciclul II (Masterat)

Domeniul general de studiu(codul şi denumirea) – 31 Ştiinţe Politice

Orientarea studiilor de masterat – Masterat de Cercetare (MC)

Numărul total de credite de studiu – 120 credite

Titlul obţinutMaster în Ştiinţe Politice

Forma de organizare a învăţămîntului – învăţămînt de zi

Durata studiilor – 2 ani

Orele se efectuază in partea a doua a zilei incepînd cu ora 1700.

 

Specialităţi Ciclul II (Masterat)

 • Integrare Europeană: Economie și Politici Comunitare (120 credite);
 • Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (120 credite);
 • Politici de Dezvoltare Locală şi regională (120 credite);
 • Politici Publice şi Integrare Europeană (120 credite);
 • Teoria şi Practica Guvernării(120 credite).


 

1. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
2. Secţii Relaţii Iinternaţionale a Ministerelor
3. Parlamentul Republicii Moldova
4. Preşedinţia Republicii Moldova
5. Guvern
6. Unităţi politice
7.Partide politice
8.Centre de analiză politică (Ex: IDIS „Viitorul”, Politicon, Adept, IPP, APE etc.)
9. Unităţi juridice
10. Întreprinderi naţionale şi transnaţionale
11. Reprezentanţe ale organismelor internaţionale
12. Ambasade şi organisme culturale străine
13. Unităţi editoriale
14. Redacţii de reviste şi ziare
15. Birouri turistice
16. Radio-televiziune
17. În domeniul educaţional (profesor în licee şi colegii; cadru didactic în învăţământul universitar de profil), în cazul urmării integrale a modulului psihopedagogic.

 

Studenţii şi masteranzii ultimului an de studii au posibilitatea de a desfăşura practica de producţie, de licenţă şi de masterat  în cadrul:

-          Preşedinţiei Republicii Moldova

-          Parlamentului Republicii Moldova

-          Guvernului Republicii Moldova

-          Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

-          Ambasadelor acreditate la Chişinău şi peste hotare

-          Partidelor politice

-          Centrelor de analiză politică etc.

Studii postuniversitare de doctorat    (6 semestre)

 • Doctorat la specialitatea 561 – Politologie (Teoria şi metodologia politologiei; instituţii şi procese politice)
 • Doctorat la specialitatea 562 – Relaţii Internaţionale (Teoria şi metodologia relaţiilor internationale şi a diplomaţiei)

Promoţii

         Prima promoţie a Facultăţii a avut loc în anul 2002 (la 4 specialităţi) în număr de 93 de absolvenţi. Pe parcursul urmatorilor ani pînă în anul 2013 (12 promoţii) Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice a fost absolvită de către 1327 studenţi şi masteranzi.

              Succesul Facultăţii este cel mai bine reflectat în reuşita absolvenţilor săi, absolvenţi care devin în timp profesionişti de succes şi activează în cadrul instituţiilor publice centrale şi locale, misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova acreditate peste hotarele ţării,  organizaţii internaţionale şi companii private etc. O bună parte din absolvenţii Facultății au reuşit să se încadreze în cîmpul muncii la instituţiile menţionate mai sus.

         Procesul educaţionalştiinţific este asigurat de:

Şef Catedră:

Mînăscurtă Cezar – doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar

Membrii Catedrei:

 1. Mînăscurtă Cezar – doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 2. Fruntaşu Platon – doctor în istorie, conferenţiar universitar
 3. Laiu Nicolae – doctor în istorie, conferenţiar universitar
 4. Varzari Pantelimon – doctor în filosofie, conferenţiar universitar
 5. Midrigan Pavel – doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
 6. Ţugui Eduard – doctor în ştiinţe politice, lector superior
 7. Berbeca Veaceslav – magistru în politologie, lector superior (doctorand)
 8. Cărbune Radj – magistru în politologie, lector superior (doctorand)
 9. Chiorescu Iurie – magistru în politologie, lector superior (doctorand)
 10. Crudu Sergiu – magistru în politologie, lector superior (doctorand)
 11. Tăbârţă Ion – magistru în relaţii internaţionale, lector superior (doctorand)
 12. Arhip Sorin – licenţiat in istorie şi ştiinţe politice, lector (doctorand)

 

Secretariat:

Mircos Lilia – anticamera

Telefon de contact – 022 74 88 36

Şef Catedră:

Solcan Angela – doctor în pedagogie (teoria şi metodologia instruirii limbilor străine), conferenţiar universitar

Membrii Catedrei:

 1. Solcan Angela – doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
 2. Hîncu Iulia – doctor în filologie, lector superior
 3. Dubcoveţchi Ana – magistru, lector superior
 4. Neamţu Natalia – magistru, lector (doctorand)
 5. Litra Eudochia – lector

 

Secretariat:

Avasîloae Irina – anticamera

Telefon de contact – 022 35 83 81

         Facultatea Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice, fiind una din facultățile de bază în domeniul Ştiinţelor Politice din Republica Moldova, este deschisă pentru toate persoanele care doresc să obţină studii fundamentale, să-şi dezvolte capacităţile cognitive, creatoare şi să le implementeze într-o societate democratică.

 

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili