Print

Facultatea ecologie și protecția mediului

Posted in Facultăți

Facultatea Ecologie şi

Protecţia Mediului

                       

 

Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului

Decan: Aşevschi Valentin,

doctor, conferenţiar universitar

Autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice şi didactice,

inclusiv 19 manuale şi monografii în domeniul

Ecologia şi Protecţia mediului.

20 suporturi metodice şi didactice în domeniile:

 Ecologie generală, Ecologia socială, Ingineria mediului, etc.

    

Dacă vrei să devii profesionalist în domeniul ştiinţelor naturale, să ştii totul despre componentele naturii şi corpul uman, vino la Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului.

prezentare

Dacă vreţi să deveniţi profesionalişti în domeniul ştiinţilor naturii ori mai bine zis în ştiinţe ale vieţii:

vSă cunpaşteţi totul despre componentele naturii şi corpul uman;

vSă asiguraţi un mediu sănătos de viaţă;

vSă contribuiţi la securitatea statului şi la securitatea umană;

vŞi în cele din urmă – să doriţi să fiţi un specialist performant şi necesar societăţii actuale.

Dacă doriţi să contribuiţi ca Ţara Dumnevoastre

să fie una prosperă

 

Atunci noi Vă spunem

„Bine aţi venit la Facultatea de

Ecologie şi Protecţie a Mediului”

al USPEE „C. Stere”

Vă dorim succese la studii USPEE

„Constantin Stere”

 

 

Vă garantăm că alegerea este corectă !!!

Şi Vă promitem:

 

    Că vom depune toate eforturile şi vom pune accentul nu numai pe pregătire profesională, ci mai mult ne vom concentra atenţia şi capacităţile intelectuale şi morale spre educaţia unei generaţii cu concepţii noi, în dezvoltarea unei mentalităţi în spiritul libertăţii de gîndire şi acţiune, al pragmatismului, necesităţii şi eficienţei vieţii.

 

Facultatea de Ecologie şi protecția mediului
Specialitatea „Ecologie”
(studii la zi şi cu frecenţă redusă)
Vei studia:
 Ecologia vegetală
 Ecologia umană
 Ecologia generală
 Auditul ecologic
 Ecoturismul
 Gestionarea deşeurilor
 Ecologia umană
 Managementul mediului
 Expertiza ecologică
 Dreptul mediului

Posibilităţi de angajare:
 Ecolog
 Inspector ecolog
 Manager în protecţia mediului

 Manager ecolog în cadrul întreprinderilor
 Inginer în protecţia mediului
 Profesor de biologie şi ecologie

Poți să urmezi studiile la Ciclul II Masterat


Facultatea de Ecologie şi protecția mediului
Specialitatea „Silvicultură şi grădini publice”
(studii la zi și cu frecvență redusă)

Vei studia:
 Botanica                                                Silvicultura 

 Fauna forestieră şi cultura vînatului          Istoria şi protecţia pădurilor
 Dendrologia şi grădini publice                  Proiectarea şi crearea spaţiilor verzi
 Împăduriri şi amenajări silvice                 Amenajări silvice

Posibilități de angajare:
 Geograf – specialist în domeniul mediului   Profesor de geografie
 Specialist în întreprinderi de stat şi firme comerciale de profil ecologic                                                                                                                        Specialist în întreprinderi de stat şi firme comerciale cu profil turistic

• Poți să urmezi studiile la Ciclul II Masterat.
 Împreună putem face mai mult

  • formularea conceptului educaţional al Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului;
  • descrierea specialităţilor curente ale Facultăţii şi stabilirea specialităţilor noi de perspectivă;
  • determinarea instituţiilor de efectuare a stagiilor practice a studenţilor;
  • formularea direcţiilor de activitate ale institutului ştiinţific din cadrul Facultăţii;
  • analiza perspectivelor de dezvoltare a Facultăţii.

 

Procesul de instruire la facultate se realizează conform standardelor internaţionale. Procesul de instruire se realizează în aule şi laboratoare specializate, auditorii dotate cu tehnică modernă. În predare sunt implicaţi specialişti calificaţi – academicieni, doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe: ecologie, biologie, geografie, chimie, limbi moderne etc.

Colaboratorii Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului ambiant sunt încadraţi în procesul didactic, participă la diferite conferinţe republicane şi internaţionale, sunt autori a 25 manuale, 12 monografii, 7 brevete de invenţii şi peste 287 de articole ştiinţifice.

Sunt conducători şi consultanţi ştiinţifici a peste 18 teze de doctor şi doctori habilitaţi, 295 teze de licenţă şi de masterat.

Planurile de învăţămînt, programele analitice şi curriculile sunt elaborate în conformitate cu practica mondială şi europeană şi aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Studiile se efectuiază la secţia de zi şi frecvenţă redusă, în limbile română, rusă, franceză, engleză.

La toate specialităţile facultăţii, un rol important în procesul de studii revine aplicaţiilor practice pe teren. Acestea sunt efectuate în cele mai relevante şi pitoreşti regiuni din ţară. În subdiviziunile Ministerului Mediului; Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiile ecologice, de asemenea, în Rezervaţiile ştiinţifice: „Codrii”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească”, „Iogîrlîc”, „Prutul de Jos” ş.a.

Studenţii pot efectua stagii de practică: în Crimeea (Ucraina), pe litoralul Mării Negre şi în apropierea de Delta Dunării – România, Grecia ş.a.

În cadrul Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului se pregătesc specialişti în domeniile:

Specialitatea:

  • Ecologie: (specializări: Expertiza ecologică, Securitatea ecologică, Managementul şi auditul ecologic,  Dreptul ecologic.)
  • Silvicultură şi grădini publice:

Termenul de studii este de 3 ani pentru absolvenţii liceelor şi colegiilor. La secţia cu frecvenţă redusă durata studiilor este de 4 ani. Absolvenţii sunt pregătiţi pentru activitatea în laboratoarele ecologice, în centrele de expertiză ecologică a biosistemelor; în centrele de biomonitoring şi controlul asupra stării mediului, în instituţiile de cercetări ştiinţifice de profil, în laboratoarele AŞM, în instituţiile de protecţie a aerului, apei, solului şi culturii silvice, în Ministere şi alte unităţi administrative de profil, în centrele curativo – profilactice, în instituţiile de învăţămînt superior.

 

Specialitatea:

Durata sudiilor este de 4 ani pentru absolvenţii liceelor şi colegiilor. La secţia cu frecvenţă redusă – 5 ani. Absolvenţii specialităţii îşi vor desfăşura activitatea profesională în sfera de producţie, managerială şi de cercetare în domeniul silviculturii, amenajării şi gestionării spaţiilor verzi şi grădinilor botanice.

Specialitatea:

  • Ecologie şi Securitate Ecologică:

Durata sudiilor este de 2 ani,masteranzii facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului îşi vor desfăşura următoarele activităţi: respectarea legislaţiei ecologice, mediul, misiunea, obiectivele şi strategiile manageriale ecologice, structura şi tipurile de deciziile în securitatea ecologică, sistemele de prelucrare a datelor, influienţa activităţii antropogene asupra proceselor ecologice în mediu şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii umane, activitatea de monitoring ecologic. Specialistul îşi va desfăşura activitatea dată în întreprinderi naţionale şi transnaţionale, departamente, ministere de stat, organisme internaţionale, reprezentanţe ale acestora în ţară şi peste hotare. Specialistul în domeniul stării mediului ambiant şi problemele securităţii ecologice se plasează armonios în sistemul ştiinţelor societăţii contemporane. Deoarece este greu de imaginat astăzi procesul de informatizare fără folosirea noilor tehnologii în securitatea ecologică, activitatea specialistului în domeniul securităţii ecologice implică pe larg informatica şi metodele matematice în ecologie. 

Referentul specialist în Ecologie şi Securitate Ecologică, poate să-şi desfăşoare activitatea profesională în toate sferele vieţii socio-economico-culturale, de exemplu: 1. Unităţile economice. 2. Unităţile juridice. 3. Întreprinderile transnaţionale. 4. Reprezentanţele organismelor internaţionale. 5. Redacţiile de reviste şi ziare. 6. Birourile ecoturistice. 7. Radioteleviziunea. 8. Ministerul Mediului al RM. 9. Inspectoratul Ecologic de Stat. 10. Agenţiile Ecologice zonale şi raionale. 11. Inspectoratul de Stat vamal. 12. Procuratura Ecologică RM. 13. Departamentul Situaţii Excepţionale. 14. Agenţia Mediului.

Specialistul în sivicultură este destinat pentru activitatea în structurile organelor silvice şi ecologice republicane şi locale, alte structuri şi organizaţii statale şi nestatale, activitatea cărora este direct sau indirect legată şi de soluţionarea problemelor silvice şi arhitecturii peisajere.

Facultatea Ecologie şi Protecţia Mediului – menţine relaţii de parteneriat cu 16 instituţii de învăţămînt superior şi de cercetare din 12 ţări (România, Franţa, Germania, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarus, Bulgaria, Elveţia, Turcia, SUA, Italia, Polonia). În acest context, participă la proiecte internaţionale de cercetare şi educaţie, programe de mobilităţi pentru studenţi, masteranzi, fiind deschişi pentru noi iniţiative de cooperare naţională şi internaţională.

Relaţiile cu partenerii noştri atît din ţara cît şi de peste hotare  - constituie un suport durabil pentru implementarea metodelor performante de predare şi promovare a principiilor Managementului Ecologic şi Dezvoltării Durabile, iar în cadrul schimbărilor academice numeroşi profesori, masteranzi şi studenţi au efectuat şi vor efectua pe viitor stagii la universităţi de prestigiu în străinătate. Un rol important revine implementării în cadrul USPEE „C. Stere”, a prevederilor documentelor de constituire a procesului de la Bologna, accentul find pus pe calitatea studiilor, dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice, colaborării cu Administraţia Publică Centrală şi Locală şi Perfecţionarea continuă a Managementului educaţional – universitar.

 

 

În încheiere, ne exprimăm convingerea că prin dezvoltarea învăţămîntului şi ştiinţei ecologice, prin însuşirea acesteia de către toţi specialiştii şi de marea majoritate a populaţiei vom putea promova interesul naţional: dezvoltarea potenţialului ecologic şi al resurselor naturale al ţării.

Avem nevoie de-o ştiinţă ecologică – progmatică ce ar reflecta veridic şi profund realităţile actuale şi de perspectivă Durabilă şi Viabilă ale ţării. A devenit necesară o implicare mai amplă a potenţialului ştiinţific ecologic în procesul reformelor pentru asigurarea unui mediu sănătos de viaţă.

E de datoria noastră comună să ne concentrăm eforturile, pentru a obţine fiecare din noi, propriul succes şi a contribui astfel la succesul general al Ţării noastre – cu numele Republica Moldova.

Decan Facultatea                                                       V. Aşevschi

„Ecologie şi Protecţia mediului”                                                    dr., conf. univ.

 

 

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili