Print

Facultatea de Drept

Posted in Facultăți

 

Decan

Raisa Grecu, doctor habilitat, conferențiar universitar

 

Facultatea de Drept a USPEE „Constantin Stere” își propune drept scop pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul dreptului – viitori promotori ai principiilor legalității, umanismului și democratismului, instruiți în spiritul respectului față de lege și asemenea valori ale unei societăți democratice și ale statului de drept, cum sunt dreptatea și echitatea socială, demnitatea umană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Obiectivele propuse se realizează în procesul pregătirii viitorilor specialiști în drept atît la Ciclul I (Licență), cît și la Ciclul II (Masterat).
Una din direcțiile principale ale formării competenței profesionale a viitorilor juriști este considerată, de rînd cu însușirea bazei teoretice ale disciplinilor de profil, orientarea consecventă a studenților spre valorificarea aspectelor practice ale materiei de drept studiate. În scopul dat în procesul instruirii sunt antrenați profesori de cea mai înaltă calificare, majoritatea absolută a cărora dețin grade și titluri științifice, dar și lucrători practici din diverse domenii – judecători, avocați, colaboratori ai MAI, ai MAEIE ș.a. La fel sunt valorificate din plin în sensul dat și posibilitățile conlucrării cu instituțiile de drept din statul nostru, semnatare ale acordurilor de colaborare cu USPEE „Constantin Stere”, cu un șir întreg de instituţii ale administrației publice central şi locale.
Facultatea desfăşoară un şir de activităţi în scopul orientării profesionale şi ghidării în carieră, acordând suport substanţial absolvenților în procesul încadrării în cămpul muncii.
Facultatea de Drept îşi asumă misiunea formării unor specialişti competitivi în domeniul Dreptului, instruirea cărora să atingă nivelul standardelor europene, asigurându-le o carieră profesională performantă la nivel naţional, ci şi internaţional.

OBIECTIVELE  FACULTĂŢII DE DREPT

  • Organizarea activităţii Facultăţii în baza Planului strategic al Facultăţii şi a planurilor strategice ale Catedrelor, precum şi a planurilor anuale ale Facultăţii,  Consiliului Facultăţii – toate fiind elaborate, aprobate şi supuse controlului executării cu concursul  membrilor corpului didactic şi studenţilor;
  • Elaborarea şi implementarea unui sistem de măsuri cu caracter financiar-material în vederea asigurării activităţii Facultăţii cu resursele necesare şi suficiente pentru  realizarea calitativă a Planurilor de învăţământ, a proiectelor de cercetare ştiinţifică, a mecanismelor de stimulare materială a cadrelor didactice de înaltă performanţă şi a activităţilor extracurriculare;
  • Implementarea unui sistem eficient de evaluare şi control al calităţii la nivel de Facultate şi Catedre;
  • Orientarea profesională calificată şi ghidarea în carieră a studenţilor şi masteranzilor, asistenţă în vederea încadrării în cămpul muncii.
  • Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii cu implicarea activă a studenţilor şi masteranzilor, urmărind scopul instituirii unei şcoli doctorale performante;
  • Asigurarea conform standardelor a unui fond de carte şi a resurselor electronice informaţionale necesare realizării cu succes a Planurilor de învăţământ;
  • Selectarea, angajarea şi promovarea membrilor corpului didactic din rândurile profesorilor consacraţi, devotaţi cauzei instruirii şi educaţiei viitorilor specialişti în domeniul dreptului şi ale cadrelor didactice tinere cu o perspectivă  certă de ascensiune în cariera profesorală, în baza concursului, competitivităţii colegiale şi a transparenţei deciziilor, ţinându-se cont de abilităţile de comunicare cu studenţii în auditoriu şi în cadrul activităţilor extracurriculare, precum şi de calităţile etico-morale, inclusiv incoruptibilitate;
  • Formarea unui colectiv viabil şi competitiv, orientat spre conlucrare colegială în scopul realizării obiectivelor comune şi dominat de spiritul de respect reciproc atât între subdiviziunile Facultăţii, cât şi în relaţiile colaboratorilor acestora cu studenţii, masteranzii şi doctoranzii.

Facultatea de Drept are ca misiune formare a specialiştilor în domeniul juridic la Ciclul I (Licenţă) şi Ciclul II (Masterat) şi a doctoranzilor în conformitate cu cele mai exigente rigori înaintate faţă de calitate în învăţîmântul superior, capabili de o înaltă performanţă  profesională şi dotaţi cu profundă conştiinţă juridică, dezvoltând concomitent potenţialul investigaţional ştiinţific al Facultăţii.

Specialitatea Drept
Ciclul I (Licenţă)

Ciclul II (Masterat):
(90 credite )
 Drept Public
 Drept Penal
 Drept Internaţional
 Drept Civil
 Dreptul Muncii
 Drept Procesual Penal
 Dreptul Vamal şi Activitate Vamală
 Dreptul Afacerilor
 Expertiza judiciară şi certificarea producţiei
(120 credite)
 Dreptul Afacerilor
 Expertiza judiciară şi certificarea producţiei

 

În anul 2013 USPEE „C.Stere” a fost acreditată ştiinţific la profilul „Valorificarea standardelor europene în edificărea statului de drept şi a societăţii civile din R.Moldova ” de către Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare, cu eliberarea certificatului de acreditare ştiinţifică.  În  anul universitar 2013-2014 a fost organizată admiterea la studii doctorale.

Doctoratul este o formă de studii postuniversitare, care se organizează în cadrul USPEE sub două forme:

  • învăţământ la secţia zi ( cu durata studiilor  de 3 ani);
  • învăţământ cu frecvenţă redusă ( cu durata studiilor  de 4 ani);

     O direcţie prioritară în activitatea Facultăţii de Drept constă în  încurajarea  activității științifice a membrilor corpului didactic în scopul elaborării și susținerii tezelor de doctor, doctor habilitat în drept.

Absolvenţii specialităţii “Drept”, Ciclul I (Licenţă) sunt pregătiţi pentru exercitarea competentă a activităţii profesionale în calitate de:
 jurist;
 colaborator al instituţiilor de ocrotire a ordinii de drept;
 colaborator ştiinţific în drept;
 consilier de justiţie.
pot activa la:
 întreprinderi;
 instituţii şi organizaţii de stat şi private;
 în organele de ocrotire a normelor de drept;
 centre de cercetări ştiinţifice;
 în organele de administraţie publică.
 bănci şi instituţii financiare
 reprezentanţe ale organismelor internaţionale

Absolvenţii Ciclului II (Masterat,90 credite) pot activa în calitate de:
 ofiţer de urmărire penală ;
 expert judiciar;
 jurist ;
 avocat parlamentar;
 inspector fiscal de stat;
 inspector vamal;
 judecător;
 judecător –asistent al Curţii Constituţionale;
 procuror;
 avocat;
 avocat parlamentar;
 notar;
 registrator;
 lectori în învăţământul superior.

Absolvenţii Ciclului II (Masterat,120 credite) pot activa în calitate de:
 mediator;
 expert;
 manager în instituţii de stat şi neguvernamentale;
 coordonator de proiecte;
 juristconsult;
 specialist în autorităţile publice centrale (Ministere, departamente, agenţii de stat, agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie, Comisia Naţională a Pieţei Financiare etc.) şi locale;
 pedagogi în instituţiile de învăţămînt cu profil nejuridic;
 diferite categorii de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat(societăţi comerciale, organizaţii necomerciale).

USPEE „C.Stere” are acces la diferite baze pentru stagiile de practică, corespunzător domeniului şi are încheiate  contracte cu diferite baze de practică  fapt ce îi permite să realizeze obiectivele Programului de studii. 

Bazele de practică  asigurură condiţii favorabile pentru aplicarea nemijlocită şi eficientă a cunoştinţelor teoretice.

Tutorii stagiilor de practică, selectaţi din rîndurile practicienilor consacraţi,  au abilitatea de a coordona desfăşurarea stagiului de practică al studenţilor şi a  evalua rezultatele stagiului. Facultatea  a perfectat un set de acte destinate să ghideze studenţii/ masteranzii în efectuarea stagiilor de practică şi perfectarea documentelor necesare pentru evaluarea practicii.

Stagiile de practică facilitează  acumularea materiei practice necesare elaborării tezei de licenţă/master.

Catedra de Drept Public

Catedra de Drept Privat

Şef Catedră: POPOVICI Tudor, doctor în drept, conf., univ.

Membrii Catedrei:


AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar

GRECU Raisa, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

BORDEIANU Cătălin, doctor în sociologie, profesor universitar

HUMA Ioan, doctor în drept, profesor universitar

CRAIOVAN Ion, doctor în drept, profesor universitar

GHEORGHIŢA Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar

TARLEV Vasile, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar

OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar

LAIU Nicolae, doctor, conferenţiar universitar

COPTILEŢ Valentina, doctor în drept, conferenţiar universitar

VLAICU Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar

CUZNEŢOV Alexandru, doctor în drept, conferenţiar universitar

MÎNĂSCURTĂ Cezar, doctor în politologie, conferenţiar universitar

ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar

FURDUI Sergiu, doctor în drept, conferenţiar universitar

COJOCARU Vladlen, doctor în drept, conferenţiar universitar

SOLCAN Angela, doctor, conferenţiar universitar

AŞEVSCHI Valentin, doctor, conferenţiar universitar

ANTOCI Albert, doctor în drept, conferenţiar universitar

GOLUBENCO Gheorghe, doctor în drept, conferenţiar universitar

MAIMESCU Sava, doctor în drept, conferenţiar universitar

CIOBANU Tatiana, doctor în drept, conferenţiar universitar

BÎNZARU Lucia, doctor în drept, conferenţiar universitar

SÎLI Vitalie,  doctor în drept, conferenţiar universitar

POSTOVAN Dumitru, doctor în drept, lector universitar

DEDIU Emil, doctor în drept, lector universitar

CRIJANOVSCHI Sergiu, doctor în drept, lector superior

ŞTEFĂNUŢ Radu, doctor în drept, lector universitar

ŢURCAN Sergiu, master în drept, lector universitar

DOMENTE Marin, doctorand, master în drept, lector universitar

IUSTIN Viorel, master în drept, lector  superior

JOSANU Dumitru, doctorand, master în drept, lector universitar

LACUSTA Natalia, master în drept, lector universitar

LITRA Eudochia, lector universitar

DUBCOVEŢCHI Anişoara, lector universitar

 Secretar – Mircos Lilia

Tel. de contact (022) 75-04-94

Şef Catedră: COJOCARU Eugenia, doctor habilitat  în drept, prof., univ.:

Membrii Catedrei:

MIDRIGAN Pavel, doctor în politologie, conferenţiar universitar

MIHALACHE Iurie, doctor în drept,  conferenţiar universitar interimar

LÎSÎI Aliona,   doctor în economie, conferenţiar universitar interimar

PĂDURARU Alexandru, doctor în drept, lector universitar

POALELUNGI Mihai, doctor în drept, lector universitar

DIACONU Mihail, Doctor în drept, lector universitar

MUSTEAŢĂ Grigore, doctor în drept, lector universitar

CATAN Anastasia, master în drept, lector universitar

POPIL Angela, master în drept, doctorand, lector universitar

BARBA Valentin, doctorand, lector superior

VLAICU Inga, master în drept, lector universitar

PEREDERCO Vasilii, doctorand, lector

POPOV Adrian, doctorand, master în drept , lector universitar

AVORNIC Ana,  licenţiat în economie, lector universitar

ENI Veronica, master în drept, lector universitar

NEMERENCO Valeriu, doctor în drept, lector universitar

ŞANDROVSCHI Nicolae, doctorand , master în drept, lector universitar

CAŢAVEICA Eugeniu, doctorand, master în drept, lector universitar

 

Secretar: Avasiloaie Irina

Telefon de contact: (022) -75-04-94

 

 

 

 

PROMOŢII

 

 

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili