Print

Facultatea Stiinte Economice

Posted in Facultăți

 

 

 

DECAN 

Lîsîi Aliona,

doctor în economie, conferențiar universitar

  Catedra de Economie a fost fondatăîn anul 2001 în cadrul Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale, cu următoarele specialităţi: Achiziţii publice şi Relaţii Economice Internaţionale. Pe parcursul anilor, avînd o ascensiune evolutivă benefică, catedra  devine fundamentul actualei facultăţide “Ştiinţe Economice”, instituite în anul 2010. Actualmente Facultatea de “Ştiinţe Economice” îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii de Studii Politice şi  Economice Europene ,,Constantin Stere".

Valorile Facultăţii “Ştiinţe Economice” trebuie să se bazeze pe o serie de componente ce conduc la eficienţă şi performanţă.

Misiunea facultăţii  – pregatirea la un nivel înalt a specialiştilor-economişti, corespunzător necesităţilor economiei naţionale, care să contribuie la promovarea spiritului antreprenorial şi la dezvoltarea mediului economic;  formarea şi perfecţionarea de absolvenţi specialişti în spiritul exigenţelor economiilor de piaţă;   accentuarea componentei multiculturale, a caracterului despre  spaţiul european, a creşterii nivelului şi prestigiului lor ştiinţific. Facultatea urmăreşte dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare, prin care să răspundă la prerogativele mediului social-economic şi care să  îi asigure  supraveţuirea şi integrarea cu succes în Spaţiul Universitar European.

 

Obiectivele facultăţii – oferirea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate societăţii, bazate pe cunoaştere;  valorificarea potenţialului personalului didactic, prin participarea la realizarea programelor de cercetare ştiinţifice şi/sau proiecte internaţionale;  promovarea unui dialog permanent cu studenţii; sprijinirea acestora în activităţile de organizare a structurilor de reprezentare; antrenarea studenţilor la îmbunătăţirea activităţii facultăţii; colaborarea cu instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare; editarea de culegeri ştiintifice, monografii, manuale etc.

 

Procesul de instruire la facultate se realizează conform standardelor internaţionale în aule şi laboratoare specializate, auditorii dotate cu tehnică modernă. În predare sunt implicaţi specialişti calificaţi – doctori habilitaţi şi doctori în ştiinţe.

 În procesul de instruire, la facultate se acordă atenţie deosebită studierii limbilor moderne, comunicării de afaceri, utilizării computerului, ceea ce oferă absolvenţilor facultăţii şanse suplimentare de angajare în câmpul muncii.

Odată cu aderarea Republici Moldova la Spaţiul European al Învăţământului Superior  şi axarea învăţământului universitar pe două cicluri, la facultate au fost elaborate planuri de studii şi programe, s-au introdus cursuri conform cerinţelor.

Facultatea Ştiinţe Economice menţine relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din diverse ţări (România, Federaţia Rusă, SUA, Franţa, Germania, Ucraina, Belarus, Bulgaria, Elveţia, Turcia, Italia, Polonia). În acest context, participă la proiecte internaţionale de cercetare şi educaţie, programe de mobilităţi pentru studenţi, masteranzi, fiind deschişi pentru noi iniţiative de cooperare naţională şi internaţională.

 

În cadrul Facultăţii Ştiinţe Economice se pregătesc specialişti în domeniul general de studiu  -   Cod 36 Ştiinţe Economice şi Cod 81 Servicii publice

Ciclul I (Licenţă):

  • • Specialitatea – 361.1 Contabilitate
   • Specialitatea – 362.2 Marketing şi logistică
   • Specialitatea – 363.1 Business şi administrare
   • Specialitatea – 364.1 Finanţe şi bănci
   • Specialitatea – 365.1 Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
   • Specialitatea – 366.1 Economie generală
   • Specialitatea – 812.1 Turism

   Business şi administrare
   (120 credite);
  • Managementul resurselor umane  (120 credite);
  • Economie Internaţională şi Afaceri Europene (120 credite);

Studiile se efectuează la secţia de zi şi cu frecvenţă redusă, în limbile română, rusă.

Termenul de studii la secţia de zi este de 3 anipentru absolvenţii liceelor şi colegiilor.

La secţia cu frecvenţă redusă durata studiilor este de 4 ani.

 

Ciclul II (Masterat)

Domeniul general de studiu(codul şi denumirea) – 36 Ştiinţe Economice

Orientarea studiilor de masterat – Masterat de Cercetare (MC)

Numărul total de credite de studiu – 120 credite

Titlul obţinutMaster în Ştiinţe Economice

Forma de organizare a învăţămîntului – învăţămînt de zi

Durata studiilor – 2 ani

Orele se efectuază in partea a doua a zilei incepînd cu ora 1700.

Specialităţi Ciclul II (Masterat)

 

Studenţii pot efectua stagii de practică: în Ministere şi Departamente ale Guvernului Republicii Moldova; în organele financiare centrale şi locale; Serviciul Fiscal de Stat; Casa Naţională de Asigurări Sociale;  Burse; Firme de audit; Camere de comerţ exterior; Unităţi economice de divers profil; Instituţii de cercetări‚ Instituţii preuniversitare şi universitare; Organizaţii internaţionale etc.

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili