Print

Informatie generală

Posted in Informatie statica

1. Istoricul organizației

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este succesoarea Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI) fondat la 28 iulie 1997, cu numărul de înregistrare 105072339.

Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a fost acreditat în anul 2005 prin hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova nr. 441 din 27 octombrie 2005 şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 151-153 din 11 noiembrie 2005. Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a fost acreditat inclusiv specialitatea „Relaţii Internaţionale”, specialitatea „Politologie” şi specialitatea „Politologie şi Instruire Juiridică”.

 

La 18 ianuarie 2007 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale a fost reorganizat în Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale cu numărul MD 0058965.

Prin decizia Senatului din 24 februarie 2011 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene poartă numele lui Constantin Stere – personalitate marcantă-jurist, om politic şi scriitor, originar din judeţul Soroca, autor a unui număr impunător de lucrări din domeniul ştiinţelor juridice şi politice.

Obiectivele şi misiunea Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este de a organiza instruirea continuă universitară şi de a efectua cercetări ştiinţifice pentru a contribui la implimentarea paradigmei tranziţiei democratice şi concepţiei integrării europene a Republicii Moldova.

Actualmente în cadul USPEE “Constantin Stere” au fost elaborate noi standarde educaţionale – profesionale care au presupus:

• Reciclarea şi perfecţionarea corpului profesoral.

• Modernizarea planurilor de studii şi a curriculumului disciplinar.

 • Elaborarea şi implementarea unui sistem intern de asigurare şi dezvoltare a calităţii studiilor.

  • Instituţionalizarea relaţiilor cu universităţi europene/participarea la diverse reţele universitare internaţionale.

Începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea la studii este efectuată în conformitate cu noul Nomenclator al domeniilor de formare profesională/specializări şi noul mod de organizare a învăţământului superior pe cicluri. Ciclul I – licenţa, cu durata de 3 sau 4 ani ani, ce corespunde unui număr de 180 sau 240 de credite transferabile. Ciclul II – masterat, cu durata de 1,5 sau 2 ani, ce corespunde unui număr de 90 sau 120 credite transferabile.

Este implementat un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, sistem care la calcularea notei generale ia în considerare mai multe componente ponderate, precum rezultatele testării pe parcursul semestrului, reuşita curentă şi testul (examenul) final.

A demarat implementarea Sistemului European de Credite Transferabile (SECT).

Începând cu anul 2005, fiecărui student USPEE i se eliberează, gratuit, Suplimentul la Diplomă (în limbile română şi engleză), al cărui conţinut este elaborat în conformitate cu normele europene.

Este implementat Sistemul de Autoguvernare Studenţească, ce presupune implicarea mai activă a studenţilor în procesul de luare a deciziilor şi de organizare a procesului de studii la nivelul întregii universităţi.

Astfel, în urma acestor transformări succesive, USPEE a devenit o instituţie de învăţământ superior care dispune de independenţă financiară şi libertate în promovarea unei politici proprii ce urmăreşte, în linii mari, revigorarea procesului de instruire elitistă din Republica Moldova şi integrarea învăţământului superior autohton în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În acest context, obiectivele majore ale Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene sunt:

  • renaşterea tradiţiilor instruirii de calitate din Europa Centrală şi de Sud-Est;
  • crearea unui sistem flexibil de pregătire a cadrelor, adaptat la piaţa actuală şi de perspectivă a muncii;
  • instituirea de parteneriate cu autorităţile publice centrale şi locale, cu structurile internaţionale şi cu mediul de afaceri.
  • dezvoltarea unei ample activităţi ştiinţifice şi instituirea unor parteneriate naţionale şi internaţionale de cercetare;
  • diversificarea curriculumului de studii prin asimilarea celor mai recente discipline şi elaborări din domeniul ştiinţelor politice, economice şi al dreptului;
  • promovarea proceselor integraţioniste europene prin angajarea plenară a Republicii Moldova pe calea integrării europene;
  • formarea cetăţeanului Republicii Moldova din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  • contribuirea la creativitatea personală a cadrelor didactice şi a studenţilor.

Întregul proces de învăţământ decurge în conformitate cu Legea învăţământului, Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (elaborat în baza Sistemului European de Acumulare şi Transfer al Creditelor) şi Planul-cadru pentru studii superioare. Pregătirea specialiştilor se efectuează conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională/specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior. Treapta întâi, ciclul I, se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă, care include o probă de profil, o probă la specialitate şi teza de licenţă, după care absolvenţilor li se acordă titlul de licenţiat. Treapta a doua, ciclul II, se încheie cu susţinerea publică a tezei de Masterat, după care absolvenţilor li se conferă titlul de master. Absolvenţii USPEE se bucură de aprecieri deosebite din partea organizaţiilor internaţionale, instituţiilor statului, conducătorilor de întreprinderi. Mulţi dintre absolvenţii universităţii şi-au deschis propriile afaceri, alţii s-au remarcat peste hotarele ţării – în SUA, Franţa, Marea Britanie, Israel etc.

USPEE va contribui astfel la formarea unei noi generaţii de profesionişti şi cercetători, funcţionari, magistraţi şi oameni de afaceri capabili să-şi asume responsabilitatea pentru realizarea tranziţiei spre democraţie, economia de piaţă şi societatea civilă. USPEE oferă studenţilor săi posibilitatea de a combina diferite forme de activităţi academice, formative şi de cercetare. La realizarea acestor activităţi, participă şi profesorii invitaţi. Administraţia USPEE organizează conferinţe şi prelegeri ale unor profesori cunoscuţi din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est, Europei Occidentale, CSI şi SUA. Această activitate reprezintă un aspect prioritar al programelor educaţionale ale USPEE, deoarece lectorii invitaţi aduc cu ei şi idei noi, practici şi tehnici de cercetare inedite, adesea necunoscute în ţara noastră. Cu unele instituţii din ţară şi din străinătate USPEE a încheiat contracte de colaborare. Totodată, studenţii se bucură şi de alt avantaj – ei sunt deserviţi de biblioteca ştiinţifică universitară specializată.

 Fiind o instituţie de învăţământ destul de mobilă şi adaptabilă, USPEE se află în permanentă căutare a acelor modalităţi de instruire care să le garanteze absolvenţilor amplasarea în câmpul muncii şi o mobilitate socială sporită. Tinerii ultimului an de studii au posibilitatea de a desfăşura practica de producţie în cadrul: Preşedinţiei RM, Parlamentului RM, Guvernului RM, MAEIE al RM, Ambasadelor acreditate la Chişinău şi peste hotare. O bună parte dintre absolvenţii Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene au reuşit să se încadreze în câmpul muncii la instituţiile sus-menţionate.

Actualmente, USPEE întruneşte cinci facultăţi (învăţământ cu frecvenţă la zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă).

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” este fondator al revistelor ştiinţifice:

1. Revista Naţională de Drept,

2. Ziarul Dreptul,

3. Revista Noosfera,

4. Revista de Moldoscopie.

Astăzi la USPEE îşi fac studiile circa 688 de studenţi la 15 specialităţi, circa 122 masteranzi la 21 specializări.

Profilul „Valorificarea standardelor europene în consolidarea statului de drept şi a societăţii civile din R.Moldova” este sub­ordonat din punct de vedere strategic Departamentului de Cercetare al USPEE „Constantin Stere”, prorector pentru activitate ştiinţifică, dl. dr., conf. univ., P. Fruntaşu, iar din punct de vedere me­todologic - Facultăţii de Drept – Decan d.na Grecu Raisa, doctor habilitat, profesor universitar, Facultăţii de Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Politice – Decan, Pavel Midrigan, doctor, conferenţiar universitar; Facultăţii de Ecologie – Decan – Valentin Aşevschi, doctor, conferenţiar universitar; Facultăţii de Economie – Decan Aliona Lîsîi, doctor, conferenţiar universitar. Este instituţie privată de învăţământ finanţată din sursele proprii.

2.   Misiunea organizaţiei

Misiunea Universităţii în conformitate cu statutul instituţiei urmăreşte realizarea următoarelor obiectivele:

-       formarea competenţelor profesionale în baza instruirii teoretico-practice în domeniul dreptului, politologiei, relațiilor internaționale, economiei, ecologiei, psihologiei etc.

-       cultivarea abilităţilor de investigare ştiinţifică, consolidarea sistemului metodic şi a bazei metodologice a dezvoltării ştiinţei, instruirea viitorilor specialişti în domeniul dreptului etc. abilitaţi cu capacităţi investigaţionale pronunţate, inclusiv pregătirea lor pentru cercetarea şi soluţionarea celor mai complexe probleme de ordin socio-juridic;

-       asigurarea formării profesionale de bază şi continuie a specialiştilor în domeniul dreptului etc., cultivarea atitudinii civice corespunzătoare şi a dimensiunii etico-profesionale şi umane a juriştilor corespunzătoare exercitării exigente a misiunii lor profesionale.

Noi pe Facebook

Noi pe odnoklassniki

 

Noi mai accesibili